Czas Gry

 

2.1 Podstawowy czas gry dla drużyn męskich i żeńskich w poszczególnych kategoriach wiekowych wynosi:

a) 16-tu lat i starszych 2x30 min

b) od 12-tu do 16-tu lat 2x25 min

c) od 8-miu do 12-tu lat 2x20 min

Dla wszystkich grup wiekowych czas przerwy wynosi 10 minut.

2.2 Jeżeli w podstawowym czasie gry mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, a zachodzi konieczność wyłonienia zwycięzcy, zarządzana jest dogrywka, która rozpoczyna się po upływie 5 minut od zakończenia podstawowego czasu gry. Czas dogrywki wynosi 2x5 min, a przerwa pomiędzy jej częściami wynosi 1 min.

Jeżeli wynik meczu pozostaje nierozstrzygnięty po pierwszej dogrywce, zarządzana jest ponownie dogrywka, która rozpoczyna się po upływie 5 min od zakończenia poprzedniej. Czas tej dogrywki wynosi również 2x5 min z przerwą jednominutową.

Jeżeli wynik pozostaje nadal nierozstrzygnięty, zwycięzca wyłaniany jest w trybie przewidzianym w regulaminie danych zawodów.

SYGNAŁ KOŃCOWY

2.3 Czas gry rozpoczyna się gwizdkiem sędziego na wykonanie pierwszego rzutu rozpoczynającego grę, a kończy automatycznym sygnałem oficjalnego zegara boiskowego lub sygnałem gwizdka sędziego mierzącego czas. Jeżeli w stosownym czasie nie nastąpią sygnały, o których mowa wyżej, to zakończenie czasu gry sygnalizują sędziowie (17.10).

Jeże nie ma możliwości użycia oficjalnego zegara boiskowego z automatycznym sygnałem dźwiękowym, wówczas sędzia mierzący czas posługuje się zegarem stolikowym lub stoperem i kończy czas gry gwizdkiem (18.2, 2-gi akapit)

Zaleca się aby wskazania pomiaru czasu oficjalnego zegara boiskowego były od 0 do 30 min.

2.4 Wszelkie naruszenia przepisów gry oraz niesportowe zachowanie mające miejsce przed bądź równocześnie z sygnałem automatycznym lub sygnałem gwizdka kończącym grę (także dogrywkę) lub I jej połowę, stwierdzone przez sędziów, muszą być wyegzekwowane, nawet jeśli ma to nastąpić po sygnale kończącym grę. Sędziowie kończąc wówczas grę odpowiednio do sytuacji rzutem wolnym (z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisie 13:4) lub karnym, po odczekaniu na efekt tych rzutów.

2.5 Jeżeli w trakcie wykonywania rzutu wolnego lub karnego, bądź w czasie lotu piłki po wykonaniu tych rzutów, rozlegnie się sygnał automatyczny lub sygnał gwizdka kończący grę (także dogrywkę) lub I jej połowę, należy odpowiedni rzut powtórzyć. Sędziowie muszą zaczekać na efekt tych rzutów zanim zakończą grę sygnałem gwizdka.

2.6 Przewinienia popełnione przez zawodników i osoby towarzyszące w trakcie wykonywania rzutu wolnego lub karnego w okolicznościach opisanych w przepisach 2.4-5 podlegają karą osobistym. Przewinienia te nie mogą jednakże skutkować rzutem wolnym w przeciwną stronę.

2.7 Jeżeli sędziowie stwierdzają wcześniejsze zakończenie meczu (także dogrywki) lub I jego połowy przez sędziego mierzącego czas, to ich obowiązkiem jest zatrzymanie drużyn na boisku i dogranie pozostałego czasu gry.

Grę rozpoczyna wówczas ta drużyna, która była w posiadaniu piłki w momencie wcześniejszego zakończenia gry. Jeśli w tymże momencie była przerwa w grze, to grę należy wznowić rzutem odpowiednim do sytuacji w rezultacie której powstała ta przerwa. Natomiast gdy w momencie przerwania spotkania piłka była w grze, to wznowienie gry następuje rzutem wolnym, zgodnie z przepisem 13.4a-b.

Jeżeli czas gry I połowy spotkania (dogrywki) został przedłużony, należy czas gry II połowy odpowiednio skrócić. Jeżeli czas gry II połowy został przedłużony, to sędziowie muszą zaakceptować wszystkie zdarzenia jakie zaszły w tym czasie na boisku.

ZATRZYMANIE CZASU GRY (TIME OUT)

2.8 O zatrzymaniu czasu gry i długości okresu na jaki została ona zatrzymana decydują sędziowie.

Zatrzymanie czasu gry jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

a) nałożenia kary wykluczenia, dyskwalifikacji lub usunięcia;
b) podyktowania rzutu karnego;
c) przyznania przerwy dla drużyny;
d) złej zmiany zawodników lub wejścia dodatkowego zawodnika na boisko;
e) gwizdka sędziego mierzącego czas lub delegata na zawodach;
f) niezbędnej konsultacji pomiędzy sędziami, zgodnie z przepisem 17.8
g) Zatrzymanie czasu gry może nastąpić także w innych przypadkach, w zależności od okoliczności.

Naruszenie przepisów w trakcie zatrzymania czasu gry powoduje takie same sankcje jak popełnione w trakcie gry (16.13, akapit 1)

2.9 Sędziowie dają sygnał sędziemu mierzącemu czas kiedy czas gry należy zatrzymać oraz kiedy gra ma być wznowiona.

Zatrzymanie czasu gry sygnalizowane jest sędziemu mierzącemu czas przez sędziów przy użyciu trzech krótkich sygnałów dźwiękowych z jednoczesnym pokazaniem sygnału ręcznego nr 16.

Po zatrzymaniu czasu gry, jej wznowienie następuje po sygnale gwizdka sędziego (15.3b)

2.10 Każdy zespół ma prawo do wykorzystania jednominutowej przerwy dla drużyny w każdej połowie podstawowego czasu gry.
 

<Wstecz>